TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER

för Bostadsrättsföreningen Marinan (antagna vid föreningsstämman 2014)

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler:

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahands -hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 

1. Om allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen enligt anslag i trappuppgången. 

2. Om trygghet och säkerhet

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.
c) Lämna inte källardörrar olåsta.
d) Var försiktig med eld.
e) Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.
f) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

4. Rökning

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen samt på gårdsplanen.

5. Balkonger, altaner och loftgångar

Balkonger och altaner får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. Skakning av mattor och sängkläder får ej ske. Grillning är endast tillåtet med elgrill, således ej kol- eller gasolgrill, och endast om grannar gett sitt samtycke.

Loftgångar är en förlängning av entré och trapphus och får inte tas i anspråk för annat ändamål än en enkel blomkruka eller för dagen tillfällig solstol.

Placera blomlådor innanför balkongräcket.

Se till att fönster, balkong-/altandörr är ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

6. Matning av fåglar och djur

Matning av fåglar och djur är inte tillåten på gården eller gemensamma utrymmen inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

7. Tvättstuga

Föreningen har en gemensam tvättstuga. Denna är dock endast avsedd för dem som bor på andra våningen. Bokningschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. 

OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner som är avsedda för hushållstvätt.

8. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar ska förvaras i cykelrummet,i cykelstället på gården, eller på baksidan av huset. Mopeder får inte förvaras i cykelrummet. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén, på loftgångar eller på trapphusens våningsplan och korridorer.

9. Gården

a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut och lämnas på anvisad förvaringsplats. 
b) Marschaller får inte användas.
c) Det är inte tillåtet att plantera eller bygga om på gården utan styrelsens tillstånd.

10. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

a) Föreningen källsorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummet/källaren. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.
b) Sopsugarna får endast användas för sedvanligt hushållsavfall (se mer nedan). Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.
c) Grovsoprummet i källaren används för särskilt utpekade skrymmande avfall. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation. Det är inte tillåtet att lämna stora, skrymmande föremål i soprummet.
d) Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation/lämnas på av föreningen särskilt anvisad plats.

11. Källare och källarförråd

I källare och källarförråd får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. I förråden får föremål endast förvaras inne i förråden. Föremål får inte läggas uppe på taket av förrådet av ventilations- och brandsäkerhetsskäl. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare. 

12. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

13.  Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning. Innehav av reptiler måste anmälas till styrelsen.

14. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Hög ljudnivå, t.ex. musik, sång, borrning eller hamrande får inte förekomma mellan kl. 22.00 och 07.00. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör. Regler för när du eller hantverkare renoverar eller motsvarande återfinns under Förändringar i lägenheten.

15. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens tillstånd. Föreningen tar ut avgift vid andrahandsuthyrning. Ansökan om andrahandsuthyrning ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

16. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

17. Förändringar i lägenheten 

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid. Högljudda arbeten såsom hamrande, borrning eller bildning får endast ske mellan 07.00 och 20.00 på vardagar och mellan 12.00 och 18.00 på helger. Självklart ska omfattande renoveringsarbete också annonseras i förväg, med kontaktuppgift både till bostadsrättsinnehavare och till de hantverkare som utför arbetet.

18. Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet!

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.